Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Alma Media Kustannus Oy (y-tunnus: 2442233-9)
Alma Aluemedia/paikallislehdet
Käyntiosoite: Itäinenkatu 11, 33210 Tampere
Puhelin: 010 665 111

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Minna Hammar
c/o Alma Aluemedia
S-posti: asiakaspalvelu@almamedia.fi

3. Rekisterin nimi
Alma Aluemedian paikallislehtien suoramarkkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavien lehtien tietoja: Janakkalan Sanomat, Jämsän Seutu, Kankaanpään Seutu, KMV-lehti, Luoteisväylä, Merikarvia-lehti, Nokian Uutiset, Pyhäjokiseutu, Rannikkoseutu, Raahen Seutu, Suur-Keuruu, Sydän-Satakunta, Tyrvään Sanomat ja Valkeakosken Sanomat.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– etu- ja sukunimet
– yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
– asuinmaa
– sukupuoli
– syntymäaika
– kieli
– valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot
– pankkiyhteystiedot
– henkilötunnus luottosuhteessa tai siihen verrattavissa olevassa suhteessa olevilta, – maksullisia tuotteita / palveluja hankkivilta asiakkailta
– siviilisääty
– ansiotaso
– ansioluetteloon ja työnhakuun liittyvät työnhakupalveluun annetut tiedot
– työnantajan nimi ja yhteystiedot
– titteli
– alle 15-vuotiaista huoltajan nimi- ja yhteystiedot
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

– asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
– palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa) ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
– maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
– rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
– asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
– suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
– palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi tai nimimerkki
– rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
– alle 15-vuotiaista huoltajan kanssa käyty yhteydenpito, kuten suostumukset henkilötietojen käsittelyyn
– tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista
– tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä lisäksi muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, missä esimerkiksi rekisteröidyn verkostoon kuuluvat henkilöt ilmaisevat tietoja rekisteröidystä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä kyseisen lehden asiakaspalveluun.

lehden nimi asiakaspalvelun puhelin
JANAKKALAN SANOMAT 0106656050
JÄMSÄN SEUTU 0106655148
KANKAANPÄÄN SEUTU 0106655760
KMV-LEHTI 0106655630
MERIKARVIALEHTI 010 665 5810
NOKIAN UUTISET 0106655612
PYHÄJOKISEUTU 0106655145
RANNIKKOSEUTU 0106655220
RAAHEN SEUTU 0106655170
SUUR-KEURUU 0106655187
SYDÄN-SATAKUNTA 0106655700
TYRVÄÄN SANOMAT 0106655780
LUOTEISVÄYLÄ 0106655640
VALKEAKOSKEN SANOMAT 0106655738